کمیته‌های فدراسیون

خانم دکتر سیما لیوچی

کمیته دانشجویی

خانم دکتر الهه عرب عامری

كميته توسعه ورزش زنان

آقای دکتر علیرضا الهی

كميته آموزش و پژوهش

آقاي دكتر سيد عبدالحميد احمدي

كميته ارتباطات و رسانه

آقاي دكتر مهرداد عنبريان

كميته امور استان ها و هيأت هاي ورزشي

آقاي دكتر امیرحسین براتی

كميته پزشكی

آقاي دكتر عباس نظريان مادوانی

كميته حقوقي و قوانين و مقررات

كميته اقتصادي