اعضای هیئت رئیسه

آقای هادی بشیریان

دکتر محمدحسین علیزاده

دکتر مرجان صفاری

دکتر محمد پورکیانی

دکتر عبدالحمید احمدی

دکتر رضا قراخانلو

دکتر امیرعباس لشگری

سرکار خانم طاهره رحيم دل

دکتر فرناز ترابی

مهدي مقدم منش

محمدنقي يوسف‌پور