معرفی اعضای هیئت رئیسه

دکتر محمدحسین علیزاده

دکتر مرجان صفاری

دکتر عبدالحمید احمدی

دکتر محمدرضا دادگان

دکتر رضا قراخانلو

هاشمی