اعضای هیئت رئیسه

آقای هادی بشیریان

دکتر ابراهیم علی دوست

دکتر زهرا سلمان

دکتر داریوش خواجوی

دکتر محمد رسول خدادادی

دکتر مهدی شهبازی

دکتر امیرعباس لشگری

سرکار خانم طاهره رحيم دل

دکتر همت اله بسطامی

مهدي مقدم منش

سید ابوالفضل تجلی