روسای انجمن های ورزشی

خانم دکتر اله عرب عامری

رئیس انجمن تیر اندازی

آقای دکتر غلامرضا شعبانی بهار

رئیس انجمن تیر اندازی با کمان

آقای دکتر حسین اوجاقی

رئیس انجمن ووشو

آقای دکتر فضل اله باقرزاده

رئیس انجمن شمشیربازی

آقای دکتر اصغر رحیمی

رئیس انجمن تکواندو

آقای دکتر محمدحسین دادکان

رئیس انجمن فوتبال

آقای دکتر سجاد انوشیروانی

رئیس انجمن وزنه برداری

آقای دکتر کمال جوانمرد

رئیس انجمن ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی

آقای دکتر مهدی گودرزی

رئیس انجمن ورزش های سه گانه

آقای دکتر محمود افشاردوست

رئیس انجمن والیبال